Wymagane dokumenty

Dokumenty wymagane przy zapisie na egzamin.
 
W związku z wejściem w życie z dniem 19.01.2013 r. nowych przepisów dotyczących składanych dokumentów stosuje się następujące zasady:

Od kandydata, który rozpoczął szkolenie na prawo jazdy przed wejściem w życie nowych przepisów tj.19.01.2013 r. wymagane są następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy;
 • zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kandydatów na kierowców w zakresie szkolenia podstawowego;
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem;orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem – dotyczy kandydatów przystępujących do egzaminu w zakresie kategorii :C, C1,C1+EC+E,D, D1, D1+E;
 • kolorowa fotografia 2,5x3,5 cm, z widocznym odkrytym uchem, lewy półprofil;
 • opłata egzaminacyjna wg cennika;
 • pisemna zgoda rodziców lub opiekunów, w przypadku osoby, które nie ukończyła 18 roku życia;
 • wniosek o udział instruktora prowadzącego z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru instruktora;
 • ważny dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu).

Osoba składająca dokumenty w imieniu kandydata zobowiązana jest przedstawić pisemne upoważnienie.

Od kandydata, który rozpoczął szkolenie po 19.01.2013 r. przy zapisie na egzamin stosuje się następujące zasady:

 •  kandydat informuje ośrodek egzaminowania o numerze identyfikującym profil kandydata na kierowcę, nadanym przez wydział komunikacji (PKK );
 • składa dowód uiszczenia opłaty za egzamin;
 • składa wniosek o udział w części praktycznej egzaminu państwowego instruktora, który przeprowadzał szkolenie;
 • przedstawia ważny dokument tożsamości w celu weryfikacji.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. z 2021r. poz.1212), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 roku (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206 ze zm.). 

Certyfikaty