Kierowanie Ruchem Drogowym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie prowadzi szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym na podstawie:
 1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 z dnia 6 lipca 2010 roku poz. 840)
 2. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 108, poz. 908 ze zm.).
Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi osoby upoważnione do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze aby mogły wykonywać czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym muszą ukończyć ośmiogodzinne szkolenie organizowane odpłatnie przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Informacje na temat szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie:
 1. Terminy szkoleń - uzależnione są od liczby zgłoszeń (min. 7 uczestników szkolenia);
 2. Wykładowcy: przedstawiciele Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie;
 3. Profesjonalne wyposażenie dydaktyczne wymagane do organizacji powyższych szkoleń;
 4. Ilość godzin szkolenia: 8;
 5. Ilość dni szkolenia: 1;
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedłożenie:
 1. Wniosku - o przyjęcie na szkolenie -  dla osób zgłaszających się indywidualnielub Skierowania zbiorowego wystawionego przez przedsiębiorcę kierującego na szkolenie;
 2. Kserokopii dowodu osobistego lub prawa jazdy.

Regulamin

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawiane jest po dokonaniu wpłaty na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie.
 
Wszelkie pytania związane z organizacją szkoleń jak i wnioski o przyjęcie na szkolenie proszę kierować:
 
Pan Mariusz Słodkiewicz
tel. 063 244 20 30
 
UWAGA:
Zaświadczenia wydane na mocy dotychczas obowiązujących przepisów zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.
 
Koszt szkolenia 1 uczestnika wynosi 180 zł
 
Numer konta, na który można dokonywać wpłaty za udział w szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie:
 
 
PKO BP S.A. o/Konin 37 1020 2746 0000 3202 0019 9067
 
 
 

Termin kursu:

11.04.2024 roku

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w kursach i szkoleniach

oraz osób korzystających z innych usług świadczonych przez Administratora

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie z siedzibą: ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: sekretariat@word.konin.pl lub telefonicznie 63 2448388
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Jarosław Kujawa. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@word.konin.pl – niezależnie od kontaktu z Administratorem danych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych- wyłącznie w zakresie wymaganym niezbędnym celem ich udostępnienia -są przepisy następujące przepisy- w zależności od rodzaju czynności, kursu lub szkolenia:

 

-          ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011- Dz. U. 2017.978

-          rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 232 zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1655)

-          rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 24 lutego 2016 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 231, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2252)

-           rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 9)

-          ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz.U.2017r. poz.1260)

-           rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488)

-          rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 6 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 143)

-          rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r.w sprawie uzyskiwania karty rowerowej- Dz. U. z 2013r. poz. 512

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu,  kursu, lub wykonania innej usługi.
 2. Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia szkolenia lub kursu będzie niemożliwa.
 3. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji czynności wymaganych danym procesem szkolenia lub kursu, lub określonej zakresem umowy zawieranej w związku wykonywaniem usługi.
 4. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.
 5. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych –                                      z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

 

Wobec fakultatywności uczestnictwa w kursach i szkoleniach, a także w przypadku zgłoszenia się przez Państwa do Administratora z zamiarem zawarcia umowy na wykonanie usługi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie na Państwa rzecz,  podstawę przetwarzania stanowi również zgoda Państwa na przetwarzanie danych w określonym rozmiarze, zakresie i celu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator zaprzestanie ich przetwarzania w określonym celu, z wyjątkiem sytuacji, w której  wykaże istnienie  ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej oraz gdy dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Certyfikaty