Kierowanie Ruchem Drogowym

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie prowadzi szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym na podstawie:
  1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. Nr 123 z dnia 6 lipca 2010 roku poz. 840)
  2. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 108, poz. 908 ze zm.).
Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi osoby upoważnione do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze aby mogły wykonywać czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym muszą ukończyć ośmiogodzinne szkolenie organizowane odpłatnie przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego.

Informacje na temat szkoleń w zakresie kierowania ruchem drogowym organizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie:
  1. Terminy szkoleń - uzależnione są od liczby zgłoszeń (min. 7 uczestników szkolenia);
  2. Wykładowcy: przedstawiciele Sekcji Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz pracownicy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie;
  3. Profesjonalne wyposażenie dydaktyczne wymagane do organizacji powyższych szkoleń;
  4. Ilość godzin szkolenia: 8;
  5. Ilość dni szkolenia: 1;
Warunkiem udziału w szkoleniu jest przedłożenie:
  1. Wniosku - o przyjęcie na szkolenie -  dla osób zgłaszających się indywidualnielub Skierowania zbiorowego wystawionego przez przedsiębiorcę kierującego na szkolenie;
  2. Kserokopii dowodu osobistego lub prawa jazdy.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wystawiane jest po dokonaniu wpłaty na konto Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koninie.
 
Wszelkie pytania związane z organizacją szkoleń jak i wnioski o przyjęcie na szkolenie proszę kierować:
 
Pan Adam Augustiański
tel. 063 244 20 30
 
UWAGA:
Zaświadczenia wydane na mocy dotychczas obowiązujących przepisów zachowują ważność na okres, na jaki zostały wydane.
 
Koszt szkolenia 1 uczestnika wynosi 180 zł
 
Numer konta, na który można dokonywać wpłaty za udział w szkoleniu organizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie:
 
 
PKO BP S.A. o/Konin 37 1020 2746 0000 3202 0019 9067
Certyfikaty