Deklaracja dostępności

Wstęp

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie (w skrócie WORD w Koninie):

 

telefon: +48 63 244 83 88

e-mail: sekretariat@word.konin.pl

adres korespondencyjny: ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin

 

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.word.konin.pl.

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-25

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • serwis posiada za mały kontrast (pomiędzy tłem a kolorem elementu na nim umieszczonego). WORD w Koninie prowadzi prace zmierzające do poprawienia tej niedogodności,
  • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo,
  • nie wszystkie dokumenty udostępnione do pobrania są dostępne cyfrowo.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Weronika Kochańska, email: sekretariat@word.konin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 244 83 88. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - więcej

 

Dostępność architektoniczna budynku Wojewódzkiego ośrodka Ruchu Drogowego
w Koninie

UL. ZAKŁADOWA 4B, 62-510 KONIN

Dostępność wejść:

Wejście A – Poczekalnia dla osób przystępujących do wyznaczonego egzaminu.

Wejście B – Główne wejście.

Wejście C – Poczekalnia dla osób przystępujących do wyznaczonego egzaminu.

Główne wejście do budynku (Wejście B) wraz z podjazdem dla osób ze szczególnymi potrzebami jest ogólnodostępne w godzinach pracy WORD w Koninie tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

 

Dostępność parkingu:

Przed budynkiem wyznaczono jedno ogólnodostępne miejsca parkingowe dla osób ze szczególnymi potrzebami. W przypadku pełnego obłożenia miejsc należy skontaktować się
z obsługą placu manewrowego.

Do budynku prowadzą utwardzone dojścia. Brak utrudnień z wjazdem wózka z miejsca parkingowego na dojście prowadzące do budynku.

Dostępność budynku

Na parterze budynku, na wprost wejścia głównego znajduje się Biuro Obsługi Klienta oraz Kasa.

Dostępność na wyższe kondygnacje zapewnia winda osobowa, zlokalizowana w poczekalni (Wejście C). Przyciski na tablicy windy posiadają oznaczenia dogodne dla osób ze szczególnymi potrzebami. Winda przystosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami jest oznakowana.

Na kondygnacji 0 znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami (Pomieszczenie nr 6).

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Budynek przy ul. Zakładowej 4b

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W budynku WORD w Koninie znajduje się tablica informacyjna. Na tablicy umieszczone są nazwy komórek organizacyjnych znajdujących się w budynku wraz z numerem pokoi. W sposób głosowy informacje o rozkładzie pomieszczeń w budynku uzyskać można w Biurze Obsługi Klienta.

Certyfikaty