Kurs reedukacyjny

Zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 155, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9 w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.


Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

  • posiadać skierowanie / decyzję starosty,
  • dokonać opłaty za szkolenie,
  • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.

Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

  • ważny dokument tożsamości,

Zapis na kurs

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

  • oryginał skierowania / decyzji starosty,
  • dowód uiszczenia opłaty,
  • wypełnioną kartę zgłoszenia na szkolenie.

 


Termin kursu:

17.05 - 18.05.2018 roku od godz. 9:00

06.06 - 07.06.2018 roku od godz. 9:00

28.06 - 29.06.2018 roku od godz. 9:00

 

Certyfikaty