Kurs reedukacyjny

Zgodnie z w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Dziennik Ustaw z 2015 r. poz. 155, oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012r. Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9 w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie organizuje kursy reedukacyjne w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

Kurs skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie / decyzję starosty.

Kurs reedukacyjny jest prowadzony w formie dwóch ośmiogodzinnych spotkań w grupach liczących do 15 uczestników wg programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2012 roku Dziennik Ustaw z 2013 r. poz. 9. Na zajęcia należy zgłosić się z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi jedyną podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.


Warunki uczestnictwa w kursie

Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

 • posiadać skierowanie / decyzję starosty,
 • dokonać opłaty za szkolenie,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową.

Na kurs uczestnik obowiązany jest zabrać ze sobą:

 • ważny dokument tożsamości,

Zapis na kurs

 W celu dokonania zapisu należy dostarczyć do WORD dokumenty:

 

 

Regulamin


Terminy kursu:

12 - 13 czerwiec 2024 g.9:00

4-5, 11-12 , 25-26 lipiec 2024 g.9:00

 

od dnia 1 sierpnia 2022 obowiązuje opłata za szkolenie - 500zł

 

 

 

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w kursach i szkoleniach

oraz osób korzystających z innych usług świadczonych przez Administratora

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie z siedzibą: ul. Zakładowa 4b, 62-510 Konin.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną: sekretariat@word.konin.pl lub telefonicznie 63 2448388
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Jarosław Kujawa. Kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: inspektor@word.konin.pl – niezależnie od kontaktu z Administratorem danych.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych- wyłącznie w zakresie wymaganym niezbędnym celem ich udostępnienia -są przepisy następujące przepisy- w zależności od rodzaju czynności, kursu lub szkolenia:

 

-          ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5.01.2011- Dz. U. 2017.978

-          rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach z dnia 24 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 232 zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 1655)

-          rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami z dnia 24 lutego 2016 r. ( Dz.U. z 2016 r. poz. 231, zm. Dz.U. z 2016 r. poz. 2252)

-           rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu z dnia 18 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 9)

-          ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997r. (Dz.U.2017r. poz.1260)

-           rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 488)

-          rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym z dnia 6 lipca 2010 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 143)

-          rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r.w sprawie uzyskiwania karty rowerowej- Dz. U. z 2013r. poz. 512

 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu,  kursu, lub wykonania innej usługi.
 2. Zgodnie z wskazanymi przepisami niepodanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym wymienionymi przepisami spowoduje, że realizacja czynności przeprowadzenia szkolenia lub kursu będzie niemożliwa.
 3. Państwa dane osobowe są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny dla realizacji czynności wymaganych danym procesem szkolenia lub kursu, lub określonej zakresem umowy zawieranej w związku wykonywaniem usługi.
 4. Administrator nie przekazuje Państwa danych osobowych podmiotom innym niż upoważnione do posiadania dostępu do nich na podstawie obowiązujących przepisów prawa w zakresie dotyczącym celu przetwarzania danych.
 5. Administrator nie przekazuje Państwa danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych –                                      z zastrzeżeniem, iż zakres niniejszych uprawnień może podlegać ograniczeniu stosownie do uregulowanego przepisami celu gromadzenia i przetwarzania danych.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będących wynikiem profilowania.

 

Wobec fakultatywności uczestnictwa w kursach i szkoleniach, a także w przypadku zgłoszenia się przez Państwa do Administratora z zamiarem zawarcia umowy na wykonanie usługi przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Koninie na Państwa rzecz,  podstawę przetwarzania stanowi również zgoda Państwa na przetwarzanie danych w określonym rozmiarze, zakresie i celu. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych Administrator zaprzestanie ich przetwarzania w określonym celu, z wyjątkiem sytuacji, w której  wykaże istnienie  ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby fizycznej oraz gdy dane osobowe będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Certyfikaty